ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПОРТАЛОМ

ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (далі - «Оферта») Благодійного фонду «Рух милосердя» (далі - «Виконавець»), адресованій невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання послуг (далі - «Договір») на викладених в даній Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа стає ЗАМОВНИКОМ за даним Договором та зобов'язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід'ємною частиною. Акцепт оферти Замовником, виконаний відповідно до п. 4 Пропоновані можливості, створює Договір на умовах Пропоновані можливості.

1.3. ЗАМОВНИКОМ не може бути особа, щодо якої, відповідно до законодавства України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції відповідно до Закону України «Про санкції», і / або існують інші обмеження щодо ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов'язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

1.4. Оферта набуває чинності з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням: https://lands.in.ua/ru/terms і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.

1.5. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Пропоновані можливості (в тому числі в ціну і опис тарифів) і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості в мережі Інтернет за вказаною в п.1.4. цього Договору адресою, якщо інший термін вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги, визначені нижче в підпунктах 2.1.1 - 2.1.3 цього Договору (далі разом - «Послуги»), а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти та оплатити ВИКОНАВЦЮ надані Послуги. Послуги за цим Договором включають в себе:

2.1.1. Надання доступу Замовнику через мережу Інтернет до програмної продукції ВИКОНАВЦЯ у вигляді онлайн-сервісу (платформи) lands.in.ua (далі - «Портал»), розташованого на інтернет-сайті ВИКОНАВЦЯ lands.in.ua, який забезпечує розміщення і обробку інформації ЗАМОВНИКА , створення особистого кабінету Замовника на Порталі. Ціна Послуги визначається відповідно до тарифу, що розміщені за посиланням: https://lands.in.ua/ru/service

2.1.2. Розміщення реклами в мережі Інтернет (далі - «Рекламні послуги»). Ціна рекламних послуг визначається відповідно до тарифів, опублікованими за посиланням: https://lands.in.ua/ru/service

2.1.3. Крім надання послуг, передбачених підпунктами 2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, на підставі окремих домовленостей СТОРІН, ВИКОНАВЕЦЬ може надавати Замовнику додаткові послуги на Порталі (далі - «Додаткові послуги»). Ціна і опис додаткових послуг опубліковані за посиланням: https://lands.in.ua/ru/service

2.2. ЗАМОВНИК погоджується з умовами, викладеними в цій Оферті і зобов'язується виконувати «Угода» Додаток 1 і «Правила розміщення інформації» Додаток 2, які є невід'ємними частинами цього Договору. У разі, якщо в Угода вносяться зміни після акцепту оферти Замовником, Замовник має право користуватися редакцією Правил користування та Правил розміщення інформації, що діяла на момент прийняття Оферти, до закінчення терміну договору.

2.3. Місцем надання послуг, визначених у п. 2.1 цього Договору є місцезнаходження ВИКОНАВЦЯ.

3. ЦІНА ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Ціна послуг ВИКОНАВЦЯ за цим Договором визначається з урахуванням обраних ЗАМОВНИКОМ тарифів, відповідно до підпунктів 2.1.1 - 2.1.3 пункту 2.1. справжньої угоди.

3.2. Надання Послуги доступу, відповідно до умов цього Договору, здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) передоплати.

3.3. Послуга доступу надається Виконавцем Замовнику протягом 1 (одного) календарного року, якщо інше не погоджено сторонами.

3.4. Рекламні послуги та Додаткові послуги надаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ протягом строків, встановлених у відповідних тарифах на рекламні послуги і на Додаткові послуги.

3.5. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення звітного періоду надання послуг замовник не виставлена ​​рекламація. У разі відсутності рекламації акт наданих послуг вважається підписаним, а Послуги - наданими належним чином.

3.6. Рекламні послуги та Додаткові послуги можуть надаватися Виконавцем Замовнику на умовах передоплати або часткової післяплати за погодженням

Сторін.

 

3.7. Отримані грошові кошти перераховуються до Благодійного фонду «Рух милосердя».

4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ І Укладення договору

4.1. ЗАМОВНИК проводить акцепт оферти і укладає цей Договір шляхом попередньої оплати послуг ВИКОНАВЦЯ, відповідно до п. 3.2 Договору.

4.2. Оплата послуг здійснюється ЗАМОВНИКОМ в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, зазначений в розділі 10 цього Договору. Днем оплати є день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.

5. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

5.1. Договір набуває чинності з дати акцепту оферти Замовником і діє: а) 1 (один) календарний рік, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором, або б) до моменту дострокового розірвання Договору.

5.2. У разі належного виконання умов цього Договору ЗАМОВНИК має переважне право на продовження отримання Послуги доступу на наступний період. В такому випадку, при здійсненні ним передоплати Послуги доступу за наступний період користування, надання такої послуги подовжується на відповідний період і на умовах, викладених в чинній на момент такої оплати редакції Пропоновані можливості.

6. Розірвання договору

6.1. Договір може бути достроково розірваний:

6.1.1. За угодою сторін у будь-який час;

6.1.2. За ініціативою однієї Сторони в разі порушення іншою стороною умов договору з напрямком письмового повідомлення іншій Стороні. В такому випадку, Договір вважається припиненим з моменту отримання Стороною, яка порушила умови договору, відповідного письмового повідомлення іншої Сторони;

 

 

6.1.3. За ініціативою однієї зі Сторін за умови письмового повідомлення іншій Стороні за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору.

6.1.4. В інших випадках, передбачених цією офертою (Договором).

7. ГАРАНТІЇ

7.1. Виконавець гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання цього Договору.

7.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її акцепту, ЗАМОВНИК запевняє ВИКОНАВЦЯ і гарантує Виконавцю, що:

7.2.1. ЗАМОВНИК надав достовірні дані при реєстрації в якості користувача на Порталі і при оформленні платіжних документів на оплату послуг;

7.2.2. ЗАМОВНИК укладає цей Договір добровільно, при цьому ЗАМОВНИК а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (оферти)

7.2.3. ЗАМОВНИК має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору;

7.2.4. ЗАМОВНИК має всі права інтелектуальної власності щодо об'єктів, які їм розміщуються на Порталі (знаки для товарів і послуг, об'єкти авторського права, промислові зразки і т.д.).

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором і / або чинним законодавством України.

8.2. ЗАМОВНИК в повному обсязі несе відповідальність за: а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, законодавства, що регулює права інтелектуальної власності, про захист економічної конкуренції (але не обмежуючись перерахованим), щодо змісту і форми матеріалів, що розміщуються ним на Порталі ; б) достовірність відомостей, зазначених Замовником при реєстрації в якості користувача на Порталі і достовірність гарантій і запевнень ЗАМОВНИКА, що містяться в п.7 Пропоновані можливості.

8.3. Беручи до уваги положення п. 7.2.4 та п. 8 Пропоновані можливості, ЗАМОВНИК зобов'язується власними силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб, щодо розміщених матеріалів або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані ВИКОНАВЦЮ в зв'язку з претензіями і позовами з приводу розміщення матеріалів ЗАМОВНИКА.

8.4. Відповідальність ВИКОНАВЦЯ за цим Договором перед ЗАМОВНИКОМ в разі пред'явлення останнім вимог про відшкодування збитків у зв'язку з ненаданням або наданням Виконавцем Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків Замовника в межах сплаченої ним ціни Послуг.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Всі матеріали, доступ до яких надається Виконавцем Замовнику, є об'єктами прав інтелектуальної власності ВИКОНАВЦЯ. Виняткові права на об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть бути створені Виконавцем в процесі надання послуг ЗАМОВНИКУ, зберігаються за Виконавцем.

9.2. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату, який очікував і хотів отримати ЗАМОВНИК при зверненні за наданням відповідної Послуги, не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

9.3. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з цим Договором, регулюються шляхом переговорів між 

Сторонами. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду.

 

9.4. Укладаючи цей Договір, Сторони також узгодили використання електронного цифрового підпису в документообігу в рамках виконання цього Договору, в тому числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису в порядку і на умовах, передбачених Законом України «Про електронний цифровий підпис». При цьому Сторони погодили, що в разі використання електронного цифрового підпису, додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в рамках виконання цього Договору не є необхідним.

10. РЕКВІЗИТИ

Благодійний фонд «Рух милосердя». 54018, м Миколаїв, ул.Енергетіков, д. 2-А. Код ЄДРПОУ 40442090 р / р № 26005053227646 в ПАТ «Приват Банк», м Миколаїв МФО 326610. Адреса для кореспонденції: 54018, м Миколаїв, ул.Енергетіков, д. 2-А. Тел. + 380988224466. Email: admin@lands.in.ua

 

 

ДОДАТОК 1

Правила розміщення оголошень на порталі lands.in.ua

1. Всі користувачі інтернет - сайту lands.in.ua (далі - Портал) розміщують оголошення на Порталі відповідно до вимог цих правил.

2. Всі поняття, що використовуються в цих Правилах розміщення оголошень на Порталі Prom.ua (далі - Правила), використовуються у значеннях, наведених в Угоді користувача. У цих Правилах під терміном «Користувач» розуміється «Автор оголошення».

3. Розділ Порталу «Оголошення» є комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати інформацію для здійснення угоди, дозволену законодавством в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

4. Всі угоди по розміщених Оголошеннями укладаються між Користувачами безпосередньо. Власник сайту не є організатором, ініціатором або учасником угод користувачів або їх стороною і не відповідає за зобов'язаннями, що випливають з таких угод. Власник сайту не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті здійснення угоди між Користувачами по розміщення оголошення, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

5. Оголошення, що містить інформацію, поширення якої заборонено чинним законодавством України або діючих правил Порталу (в т.ч. цими Правилами, Угодою, або іншими правилами, розміщеними на Порталі), або може завдати шкоди діловій репутації Власника Порталу, може бути видалено адміністрацією порталу без попередження і без пояснення причин. Адміністрація Порталу має право перемістити, завершити або продовжити термін розміщення оголошення Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Адміністрації порталу.

6. Розмістити Оголошення в розділі Порталу «Оголошення» може тільки Користувач, який раніше був зареєстрований на Порталі.

7. Користувач (Автор оголошення) розміщує Оголошення шляхом заповнення у відповідному розділі Порталу «Оголошення» спеціальної форми з обов'язковим зазначенням інформації про об'єкт рекламування, своїх контактних (в необхідних випадках - реєстраційних) даних та іншої обов'язкової інформації, передбаченої цією формою.

8. Публікація оголошення Користувача, який раніше не був зареєстрований на Порталі, або неавторизованого Користувача, здійснюється в разі успішного проходження ним процедури верифікації. Для цього на електронну адресу Користувача (Автора оголошення), який він вказав у формі подачі оголошення, буде направлена ​​посилання, для подальшого підтвердження.

9. Якщо Користувач вже був раніше зареєстрований на Порталі і авторизувався в його облікового запису (кабінеті), він може розмістити оголошення без проходження верифікації. Всі дані Користувача будуть показані у відповідних полях оголошення.

10. При заповненні форми оголошення з метою його розміщення Користувач може попросити допомогу Адміністрації порталу через форму Зворотній зв'язок

11. Всі оголошення на Порталі розміщуються на термін 30 (тридцять) календарних днів, після чого автоматично деактивуються. Користувач може повторно активувати той же оголошення, якщо воно ще актуально для нього.

12. Якщо оголошення стало для Користувача неактуальним, він може його відключити, для чого потрібно вибрати опцію «ВИДАЛИТИ» в кабінеті Користувача.

13. Один Користувач може мати на Порталі активними одночасно не більше ніж 10 (десять) оголошень. Оголошення не повинні дублюватися. У разі дублювання, Оголошення може бути видалено Адміністрацією порталу без попередження і без пояснення причин.

14. Використання можливостей і сервісів Порталу, в тому числі розміщення оголошення, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами, означає прийняття зобов'язань дотримуватися правил і інструкції по користуванню Порталом, в тому числі Угоди користувача і правил Порталу, а також цих Правил.

15. Користувач, який розміщує оголошення

, Зобов'язується дотримуватися цих Правил та інструкції, представлені на Порталі, а також надати в Об'явленні точну і повну інформацію. Розміщуючи оголошення, Користувач (Автор оголошення) підтверджує, що відповідно до законодавства України він має право продавати цей товар (або надавати цю послугу) і самостійно несе відповідальність за наявність підтвердних це право документів.

 

16. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари / послуги відповідають вимогам щодо якості, опису, наданому в назві / тексті оголошення, вільні від претензій третіх осіб і публікація реклами не порушує права інтелектуальної власності третіх осіб.

17. Користувач гарантує, що запропоновані ним в оголошенні послуги, в разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, будуть надані відповідно до вимог законодавства України і на підставі такого дозволу. Також Користувач розуміє, що спеціальні органи держави будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

18. Автор оголошення зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, розміщених ним в оголошенні на Порталі та в разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні зміни в опис товару або послуги. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, Автор оголошення зобов'язаний видалити оголошення і розмістити вірну інформацію про товар або послугу в новому оголошенні.

19. Предметом оголошень можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонена і не обмежена відповідно до законодавства України і не суперечить цим Правилам і Угоді користувача.

20. Оголошення, що розміщується на Порталі, обов'язково має містити:

20.1. Назва Оголошення, в якому відображається короткий зміст і суть Оголошення, інформація повинна бути повною і достовірною. Назва Оголошення повинно відповідати тексту самого Оголошення.

20.2. По можливості - опис товару (послуги, роботи), його характеристик. При цьому всі конкретні умови пропозиції оголошення можуть повідомлятися і узгоджуватися між Автором оголошення і Користувачем самостійно в окремому комунікаційному чаті.

20.3. По можливості - ціну товару / послуги. При цьому ціна вказується в національній валюті України - гривні. Якщо ціна не буде вказана Користувачем при заповненні форми, в тексті опублікованого оголошення буде відображено, що ціна є «Договірна».

20.4. При розміщенні оголошення з пропозицією товару, Користувач зобов'язаний завантажити від 1 (одного) до 3 (трьох) реальних фотографій із зображеннями цього товару. Фото, яке демонструє товар або послугу, пропоновані Користувачем для продажу / оренди, повинні відповідати назві і тексту Оголошення. Оголошення повинно містити реальні фотографії предмета Оголошення. Використовувати стокові фото і / або фото, завантажені з мережі Інтернет, не рекомендується. У разі отримання скарги від правовласника таких фото, вони можуть бути видалені Адміністрацією порталу без попередження.

20.5. Достовірну інформацію про Автора оголошення, в тому числі контактну інформацію (імейл, телефон). Контактні дані вказуються в формі подачі оголошення в спеціальному полі, вони не відображаються в Об'явленні, але використовуються для зв'язку з Автором оголошення через спеціальну контактну форму. Забороняється відображати контактну інформацію в Назві оголошення і в описі. Зазначений Користувачем при подачі оголошення e-mail використовується для офіційної інформаційної розсилки на адресу Користувача від імені Сервісів Порталу.

21. Інформація, зазначена Користувачем в Об'явленні, не повинна суперечити цим Правилам, Угоди Користувача з усіма її додатками і чинному законодавству України. Не допускається використання некоректних характеристик предмета оголошення (пропозиції).

22. Оголошення можуть проходити вибіркову перевірку (модерацію) Адміністрацією порталу, як перед, так і після розміщення Оголошення. У разі отримання скарги на Оголошення, воно проходить обов'язкову перевірку (модерацію) на відповідність його умовам цих Правил та Правил користування (з усіма її додатками) і в разі встановлення ознак порушення, таке оголошення видаляється Адміністрацією порталу без попередження.

23. Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) розміщення.

24. При розміщенні оголошень Користувачі надають Адміністрації порталу право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених в Політиці конфіденційності, яка розміщена за посиланням https://lands.in.ua/ru/confidence

25. Користувачеві забороняється:

25.1. розміщувати Оголошення, в назві яких містяться незрозумілі або повторювані літери, розділові знаки і / або небуквених символи;

25.2. розміщувати Оголошення, опис і / або назва / фотографії, які не є взаємопов'язаними чи є чинним;

25.3. публікувати в Об'явленні посилання на ресурси, що містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту;

 

25.4 .. розміщувати з одного облікового запису однакові Оголошення;

25.5. розміщувати Оголошення, що порушують законодавство України та ці Правила.

26. Адміністрація Порталу має право видалити будь-яке оголошення, яке порушує чинне законодавство, ці Правила та / або не відповідає принципам і основам суспільної моралі, а також на вимогу власника прав інтелектуальної власності або компетентних державних органів. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

27. Користувачеві забороняється розміщувати в Об'явленні інформацію з порушенням умов цих Правил та Правил користування або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

27.1. ненормативну лексику, вульгарні і образливі вирази, в тому числі расистського і релігійного характеру, а також заклики до дискримінації за національною, расовою, статевою або іншими ознаками;

27.2. інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу кого б то не було;

28.3. заклики до насильства і протиправних дій, пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;

27.4. інформацію, що порушує особисті (немайнові) права або права інтелектуальної власності третіх осіб;

27.5. недобросовісну, недостовірну, неетичну інформацію, приховану рекламу, а також інформацію, яка завдає шкоди діловій репутації конкурентів рекламодавця;

27.6. інформацію, яка порушує або посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя;

27.7. інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, і таку, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;

27.8. інформацію, спрямовану на залучення потенційних жертв в торгівлю людьми, надання сексуальних послуг під виглядом законної діяльності, антигромадську поведінку;

27.9. інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;

27.10. інформацію, яка призводить до скоєння операцій з краденими або підробленими предметами;

27.11. конфіденційну інформацію про інших фізичних осіб (їх персональні дані), без їх згоди;

27.12. інформацію, що носить характер порнографії;

27.13. інформацію, яка завдає шкоди неповнолітнім;

27.14. помилкову і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману, в тому числі, але не виключно, за якістю, кількістю, складом, способом виготовлення і інших характеристиках продукції (товарів, робіт, послуг);

27.15. віруси або будь-які інші технології, які можуть завдати шкоди Порталу, Адміністрації порталу, або іншим Користувачам;

27.16. інформацію про сервіси, які вважаються аморальними, таких як: проституція, або інші форми, що суперечить нормам моралі або закону;

ВИНИКЛИ ПИТАННЯ?

ДЗВОНІТЬ +38 098 822 44 66